Acceso a Internet de alta velocidad
Audiovisual content
Audiovizuální obsah
Audiovizuálny obsah
Autenticación, contraseñas y firma digital
Autentifikácia, heslá a digitálne podpisovanie
Authentication, passwords and digital signing
Automation
Automatisierung
Automatizace
Automatizace domácností
Automatizácia
Automatizácia domácnosti
Automatización
Benutzeridentifikation
Bezdrátové sítě
Bezdrôtové siete
Cloud computing
Cloud computing
Cloud Computing
Cloud computing
Computación en la nube (Cloud computing)
Contenido audiovisual
Criptografía, delitos cibernéticos
Cryptography, cybercriminality
Desky plošných spojů (DPS) – návrh a výroba
Domótica
Drahtlose Netzwerke
El mundo Internet of Things (IoT)
Energía verde
Energía y Redes inteligentes
Estándares modernos de TV
Evolución a largo plazo, LTE (Long Term Evolution)
Future Networks - SDN & NFV
Future Networks - SDN & NFV
Green Energy
Heimautomatisierung
High-speed Internet Access
Hochgeschwindigkeits-Internetzugang
Home Automation
Identificación de usuario
Identifikace uživatelů
Identifikácia používateľa
Informačná a sieťová bezpečnosť
Information and Network Security
Inteligentná energia a inteligentné siete
Inteligentné technológie
Inteligentní energie a inteligentní sítě
Inteligentní technologie
Interfaces modernas de datos
Internet de las cosas
Internet der Dinge
Internet of things
Internet vecí
Internet věcí
JavaScript DOM
JavaScript DOM
JavaScript DOM
JavaScript DOM
JavaScript DOM
Komunikační sítě a internetový protokol verze 6
Kryptografia, kyberkriminalita
Kryptografie, kyberkriminalita
Kryptographie, Cyberkriminalität
Logic and Digital Systems
Logické a číslicové systémy
LTE (Long Term Evolution – Dlhodobá evolúcia)
LTE (Long Term Evolution)
LTE (Long Term Evolution)
LTE (Long Term Evolution)
Métodos de modulación modernos
MMI (interfaces multimodales) para la comunicación y navegación interactiva
MMI (multimodal interfaces) for interactive communication and navigation
MMI (multimodale Schnittstellen) für die interaktive Kommunikation und Navigation
MMI – multimodálne rozhranie pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu
Mobile Networks
Mobilní sítě
Modern data interfaces
Modern modulation methods
Modern security systems
Modern Technologies and Concepts for Education I – 3D Video, Virtual and Augmented Reality
Modern technologies and concepts for education II – Open digital resources, MOOC etc.
Modern technologies and concepts for Education III – innovative methodologies for engineering education
Modern TV standards
Modern Ways of System Control
Moderné bezpečnostné systémy
Moderne Datenschnittstellen
Moderné dátové rozhrania
Moderné modulačné metódy
Moderne Modulationsverfahren
Moderne Sicherheitssysteme
Moderné spôsoby riadenia systému
Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie II
Moderné technológie a koncepcie pre vzdelávanie III – inovatívne metodológie pre inžinierske vzdelávanie
Moderné technológie a koncepty pre vzdelávanie I – 3D Video, virtuálna a rozšírená realita
Moderné TV štandardy
Modernen TV-Standards
Moderní datová rozhraní
Moderní metody modulace
Moderní systémy zabezpečení
Moderní technologie a koncepce pro vzdělávání I – 3D video, virtuální a rozšířená realita
Moderní technologie a koncepce pro vzdělávání III – Inovativní metody pro inženýrské vzdělávání
Moderní technologie a koncepty pro vzdělávání II
Moderní TV standardy
Moderní způsoby ovládání systému
MOOC on “Ultra-dense networks for 5G and its evolution”
Multimédia
Multimedia
Multimédiá
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci
Network security
Networking problems and Internet protocol version 6
Neue Generation von Multimedia-Diensten / Anwendungen
New generation of multimedia services/applications
NGN (Next Generation Networks)
NGN (Next Generation Networks) – Selected Topics
Nová generace multimediálních služeb a aplikací
Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
Nueva generación de servicios / aplicaciones multimedia
Nuevas Formas de Control de Sistemas
Nutzung von Starkstromleitungen zur Nachrichtenübertragung (PLC, BPL)
Optical systems and networks
Optické systémy a siete
Optické systémy a sítě
Optische Systeme und Netze
Optoelectrónica, fotónica y sensores
Optoelectronics, photonics and sensors
Optoelektronik, Photonik und Sensoren
Optoelektronika, fotonika a senzory
Optoelektronika, fotonika a senzory
Overjanje, gesla in digitalno podpisovanje
Ověřování identity, hesla a digitální podpis
Pametna energija in pametna omrežja
Printed Circuit Board (PCB) Design Process and Fabrication
Proceso de diseño y fabricación de una placa de circuito impreso (PCB)
Redes futuras - SDN & NFV
Redes Inalámbricas
Redes móviles
Seguridad de la red
Seguridad en redes y seguridad de la información
Siete budúcej generácie – Vybrané kapitoly
Siete budúcnosti - SDN a NFV
Sieťová bezpečnosť
Sieťové architektúry, služby a aplikácie
Sistemas de seguridad modernos
Sistemas Lógicos Digitales
Sistemas para edificios y casas inteligentes
Sistemas y redes ópticos
Sítě budoucnosti - SDN a NFV
Smart Energy and Smart Grids
Smart technologies
Sodobne tehnologije in koncepti za izobraževanje I - 3D video, virtualna in razširjena resničnost
Sodobne tehnologije in koncepti za izobraževanje II - odprti digitalni viri, MOOC itd.
Sodobne tehnologije in zasnove za izobraževanje III - inovativne metodologije za inženirsko izobraževanje
Svět Internetu věcí
Svet Internetu vecí
Systeme für intelligente Gebäude und Haushalte
Systems for Intelligent Buildings and Homes
Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti
Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti
Tecnologías inteligentes
Tecnologías modernas y conceptos para la educación III – Metodologías innovadoras para la formación en ingeniería
Tecnologías y conceptos modernos para la educación I - Vídeo 3D, realidad virtual y aumentada
Tecnologías y conceptos modernos para la educación II - Recursos digitales abiertos, MOOC, etc.
The world of IoT
Use of power lines for transmission of messages (PLC, BPL)
User identification
Uso de líneas eléctricas para la transmisión de mensajes (PLC, BPL)
Virtualizace v praxi
Virtualizácia v praxi
Virtualizacija v praksi
Virtualización en la práctica
Virtualization in practice
Výroba a návrh dosiek plošných spojov
Vysokorychlostní přístup k Internetu
Vysokorýchlostný prístup do Internetu
Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)
Wireless networks
Zabezpečení informací a sítí
Zabezpečení sítí
Zelená energia
Zelená energie
Zelena energija