Sieťové architektúry, služby a aplikácie
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

slovensky

vzniklo za podpory

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement no. 688503.

Sieťové architektúry, služby a aplikácie
Sieťové architektúry, služby a aplikácie

Autoři

Pavol Podhradský, Martin Medvecký, Peter Trúchly, Radoslav Vargic, Juraj Londák, Radovan Kadlic, Sebastian Schumann, Jordi Salazar, Santiago Silvestre, Dušan Levický, Adam Polakovič

Anotace

Vzájomnou spoluprácou rôznych typov sietí a ich postupnou integráciou do jednej univerzálnej širokopásmovej multimediálnej siete - siete budúcnosti (Future Network, FN) sa postupne vytvárajú podmienky pre prenos všetkých typov médií a poskytnutie širokého spektra multimediálnych služieb a aplikácií. Koncepcia NGN (Next Generation Networks – siete ďalšej generácie) sa vyvíjala niekoľko rokov, hlavne v rámci pracovných skupín štandardizačných inštitúcií ITU a ETSI.
V oblasti informačných a komunikačných technológií prebieha kontinuálny proces evolúcie, vrátane evolúcie technológií NGN smerom k budúcim sieťam. Existuje niekoľko aspektov, ktoré ovplyvňujú aktuálnu architektúru NGN založenú na IMS, s cieľom rozšíriť ju o ďalšie funkcie pre podporu implementácie a poskytovania multimediálnych služieb a aplikácií ďalšej generácie.
Tento študijný materiál ponúka vybrané témy pokrývajúce rôzne technológie, ktoré môžu byť integrované v rámci sietí novej (budúcej) generácie (FN), t.j. nové informačné a komunikačné technológie, ako aj nové služby a aplikácie.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU,
Bratislava, Vazovova 5, v roku 2019.

ISBN 978-80-227-5000-4

Tento študijný materiál bol vytvorený s podporou Európskej komisie v rámci projektu H2020
„NEWTON“.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

slovensky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials

vzniklo za podpory

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement no. 688503.